Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, GIÁO DỤC QUAN TRỌNG HƠN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, GIÁO DỤC QUAN TRỌNG HƠN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ
0