Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

GIÁC, CHÁNH, TỊNH LÀ BA MÔN KHAI NGỘ CỦA PHẬT PHÁP

0