Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

GIÁC NGỘ QUÁ KHÓ CHO NÊN ĐỨC PHẬT PHẢI THUYẾT PHÁP MỖI NGÀY

Chúng sinh tự mình giác ngộ tự mình độ mình

Chúng sinh tự mình giác ngộ tự mình độ mình

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BẠN KHÔNG GIÁC NGỘ, VẤN ĐỀ LÀ Ở CHỖ NÀY

BẠN KHÔNG GIÁC NGỘ, VẤN ĐỀ LÀ Ở CHỖ NÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không