Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP LÀ THÔNG CẢ ĐẠI THIÊN

PHÁP VẬN CỦA ĐỨC PHẬT LÀ MỘT VẠN HAI NGÀN NĂM

PHÁP VẬN CỦA ĐỨC PHẬT LÀ MỘT VẠN HAI NGÀN NĂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không