Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

GIÁO HÓA CỦA ĐỨC PHẬT CHIA LÀM BA GIAI ĐOẠN

GIÁO HÓA CỦA ĐỨC PHẬT CHIA LÀM BA GIAI ĐOẠN
0