Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI, LÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC PHẬT NÓI TAM GIỚI ĐỀU KHỔ

ĐỨC PHẬT NÓI TAM GIỚI ĐỀU KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU TU NHÂN, NẾU TUỲ DUYÊN QUẢ BÁO LIỀN HIỆN TIỀN

NẾU TU NHÂN, NẾU TUỲ DUYÊN QUẢ BÁO LIỀN HIỆN TIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI CÓ GIA QUY, CÓ GIA ĐẠO, CÓ HỌC THỨC

PHẢI CÓ GIA QUY, CÓ GIA ĐẠO, CÓ HỌC THỨC

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức