Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❋ PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI, LÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO

❋ PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

❋ PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

❋ GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

❋ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

❋ GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHẢI KHAI NGỘ MỚI CÓ THỂ RA KHỎI TAM GIỚI

❋ PHẢI KHAI NGỘ MỚI CÓ THỂ RA KHỎI TAM GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

❋ NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

❋ BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không