Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI, LÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO

PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ THẬT KHAI NGỘ HAY KHÔNG? TỪ ĐIỂM NÀY SẼ BIẾT

CÓ THẬT KHAI NGỘ HAY KHÔNG? TỪ ĐIỂM NÀY SẼ BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI KHAI NGỘ MỚI CÓ THỂ RA KHỎI TAM GIỚI

PHẢI KHAI NGỘ MỚI CÓ THỂ RA KHỎI TAM GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC, CHÁNH, TỊNH LÀ BA MÔN KHAI NGỘ CỦA PHẬT PHÁP

GIÁC, CHÁNH, TỊNH LÀ BA MÔN KHAI NGỘ CỦA PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÚP NHỮNG NGƯỜI NÀY PHÁ MÊ KHAI NGỘ, XA KHỔ ĐƯỢC VUI

GIÚP NHỮNG NGƯỜI NÀY PHÁ MÊ KHAI NGỘ, XA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không