Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❃ PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI, LÀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA PHẬT GIÁO

❃ PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

❃ PHẬT PHÁP GIÚP HỌ LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

❃ GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

❃ GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

❃ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ PHẢI KHAI NGỘ MỚI CÓ THỂ RA KHỎI TAM GIỚI

❃ PHẢI KHAI NGỘ MỚI CÓ THỂ RA KHỎI TAM GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

❃ NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không