Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❃ GIÚP ĐỠ TẤT CẢ CHÚNG SANH PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

❃ GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ VÔ TƯỚNG GIẢI THOÁT

❃ VÔ TƯỚNG GIẢI THOÁT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

❃ BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

❃ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không