Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

GIÚP ĐỠ TẤT CẢ CHÚNG SANH PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

GIÁO DỤC NHÂN QUẢ CỨU VÃN NHÂN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CẢNH GIỚI ĐỀU LÀ BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT

TẤT CẢ CẢNH GIỚI ĐỀU LÀ BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÔ TƯỚNG GIẢI THOÁT

VÔ TƯỚNG GIẢI THOÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC, CHÁNH, TỊNH LÀ BA MÔN KHAI NGỘ CỦA PHẬT PHÁP

GIÁC, CHÁNH, TỊNH LÀ BA MÔN KHAI NGỘ CỦA PHẬT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHI KHAI NGỘ ĐƯỢC TAM MUỘI MỚI THẬT SỰ LỢI THA

KHI KHAI NGỘ ĐƯỢC TAM MUỘI MỚI THẬT SỰ LỢI THA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ THẬT KHAI NGỘ HAY KHÔNG? TỪ ĐIỂM NÀY SẼ BIẾT

CÓ THẬT KHAI NGỘ HAY KHÔNG? TỪ ĐIỂM NÀY SẼ BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYÊN NHÂN DO KHÔNG KHAI NGỘ, HIỆN NAY NGƯỜI BẤT HIẾU

NGUYÊN NHÂN DO KHÔNG KHAI NGỘ, HIỆN NAY NGƯỜI BẤT HIẾU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không