Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

GIÚP NHỮNG NGƯỜI NÀY PHÁ MÊ KHAI NGỘ, XA KHỔ ĐƯỢC VUI

0