Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

HAI TRĂM MƯỜI ỨC CÕI ĐỨC PHẬT, KHÔNG PHẢI LÀ CON SỐ MÀ LÀ BIỂU PHÁP

HAI TRĂM MƯỜI ỨC CÕI ĐỨC PHẬT, KHÔNG PHẢI LÀ CON SỐ MÀ LÀ BIỂU PHÁP
0