Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

HAI VỊ ĐỒNG SANH, ĐỒNG DANH MÀ TRÊN KINH HOA NGHIÊM ĐÃ NÓI

HAI VỊ ĐỒNG SANH, ĐỒNG DANH

MÀ TRÊN KINH HOA NGHIÊM ĐÃ NÓI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Thiên địa hữu tư quá chi thần. 

Chúng ta chỉ giới thiệu ra hai vị Đồng Sanh, Đồng Danh mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Ngoài hai vị này ra, Thiên địa quỷ thần giám sát thế gian, ghi chép thiện ác của người, loại quỷ thần này số lượng nhiều không thể tính đếm được. Trong các Tôn Giáo đều nói, đều có ghi chép lại.

Sự khởi tâm động niệm, lời nói hành động của chúng ta đều không thể che giấu được ai. Điều này chúng ta nhất định phải biết, tự mình khắc phục phiền não, khắc phục tập khí của chính mình, thay đổi tự làm mới, nỗ lực tu hành.

Chúng ta không cầu quả báo đời này mà cầu quả báo đời sau. Đời sau có đại phước báo, đời sau nhất định hướng cao lên trên. Mục tiêu nâng cao của chúng ta là ở Thế Giới Cực Lạc. 

Hãy nghĩ xem, chúng ta tự mình gìn giữ cái tâm, lời nói của ta, đối nhân xử thế tiếp vật như thế nào, có đủ tư cách để đi đến Tây Phương Cực Lạc không?

Sau đó liền biết được chúng ta niệm Phật cầu Vãng Sanh có nắm chắc hay không. 

Chúng ta đã nói đến Thiên Địa hữu tư quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán.

Đây đều là sự thật. Tuyệt đối không phải là Phật Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền dùng phương cách này để khuyên dạy thế nhân đoạn ác, tu thiện. Nếu như chúng ta dùng thái độ này để nhìn những sự việc, vậy thì sai rồi. Lời của các Bậc Thánh Hiền đều là lời chân thật, quyết định không có vọng ngữ. Phương pháp, thủ đoạn khuyên dạy thế nhân rất nhiều, quyết định không thể dùng phương pháp hư cuồng không thật.

Người thế gian chỉ cần phát hiện ta một lần vọng ngữ, về sau nói cái gì họ cũng đều không tin. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia như nước Mỹ, Âu châu cũng là như vậy, ta làm việc với cơ quan công chức chính phủ, nếu có một lần lừa dối vọng ngữ, họ ghi chép trong hồ sơ, về sau ta có nói gì họ cũng sẽ không tin.

Thế pháp mà còn như vậy, huống hồ Chư Phật Bồ Tát. Những bậc Đại Thánh Đại Hiền này, lời của họ đã nói, chúng ta nên chăm chỉ phụng hành. Phật Bồ Tát đã từng nói với chúng ta, Thiên Địa tuy là có những Thần Đạo quán sát thiện ác thế nhân, nếu như ý niệm của chúng ta chuyển đổi lại thì tình huống này liền hoàn toàn khác đi.

Thế gian Thánh Nhân dạy bảo chúng ta: Khắc niệm tác Thánh. Niệm là vọng niệm. Khắc phục vọng niệm thì ta chính là Thánh Nhân. Thiên địa quỷ thần đối với Thánh Hiền Nhân đều rất tôn kính, đều rất bảo hộ tình huống là hoàn toàn khác nhau, cho đến cảnh giới của Phật Bồ Tát cao hơn.

Trong chú giải có một đoạn dẫn dụng của Kinh Hoa Nghiêm. Phía sau là giải thích của Tổ Sư Đại Đức, dạy bảo chúng ta công phu khắc kỷ là phải đi từ chỗ khó khắc phục nhất mà hạ công phu. Khắc kỷ chính là thay đổi tự làm mới.

Chúng ta tự mình phải phản tỉnh, ở ngay trong đời sống thường ngày, khuyết điểm nào là lớn nhất thì từ ngay chỗ khuyết điểm lớn nhất đó mà bắt tay vào. Khuyết điểm lớn là nơi rất khó thay đổi, mà chúng ta đều thay đổi được rồi thì khuyết điểm nhỏ rất dễ dàng.

Ngay trong hoàn cảnh hiện tại trước mắt, chúng ta xem thấy truyền thuyết cổ xưa bây giờ thì truyền thuyết này rất nhiều, các mặt trong xã hội thường thường có thể nhìn thấy dường như đều tập trung ở một ngàn chín trăm chín mươi chín, hai ngàn, hai ngàn không trăm lẻ một, ngay trong ba năm này, thế gian sẽ xảy ra tai nạn rất lớn.

Tai nạn từ đâu đến vậy?

Do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm đến. Đây là cái lý của cảm ứng. Truyền thuyết chưa hẳn là thật. Thế nhưng chúng ta tỉ mỉ quan sát xã hội này, quan sát thế đạo nhân tâm, nhân tâm bất thường. Họ bài trừ tất cả thiện pháp. Hoan hỷ tiếp nhận tất cả ác pháp. Thập Thiện Nghiệp Đạo người ta nghe rồi lắc đầu.

Tạo mười ác nghiệp thì họ lại gật đầu, vậy thì còn cách gì nữa?

Tham sân si mạn, lừa dối người khác, ngay trong mỗi niệm muốn khống chế, chiếm hữu tất cả người sự vật, luôn làm những việc tổn hại người, lợi mình. Kỳ thật, tôi đã nói rất nhiều là tổn hại người thì quyết định không lợi cho chính mình.

Họ đã hiểu lầm rồi. Tổn hại người là hại luôn cả chính mình. Ta hiện tại được lợi rất ít, sau khi chết chắn chắn phải đọa tam đồ, cái khổ đó ắt phải chịu.

Thông suốt được đạo lý này, hiểu rõ sự thật này trước mắt chịu khổ một chút có là bao?

Đời sau sẽ hưởng phước báo Nhân Thiên. Càng thù thắng hơn nữa là niệm Phật vãng sanh làm Phật, làm Tổ. Đây mới là đại lợi ích chân thật.

Nếu bạn muốn đạt được lợi ích chân thật thì cần phải sửa đổi tâm bệnh của chính mình, không thể không sửa, không th̉ể không thay đổi. Chỗ không giống nhau của tất cả chúng sanh cùng Chư Phật Bồ Tát là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. 

Tâm Phật, tâm Bồ Tát là như vậy, còn tâm phàm phu hoàn toàn trái nghịch lại với tâm này. Tâm phàm phu là hư ngụy, hư giả, ô nhiễm, cao thấp, tự tư tự lợi. Chân thật sửa đổi thì phải từ nơi tâm mà sửa.

***