Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

HOA NGHIÊM VÀ PHÁP HOA TƯỢNG TRƯNG TẤT CẢ CÁC KINH ĐỨC NHƯ LAI NÓI TRONG SUỐT BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

HOA NGHIÊM VÀ PHÁP HOA TƯỢNG

TRƯNG TẤT CẢ CÁC KINH ĐỨC

NHƯ LAI NÓI TRONG SUỐT

BỐN MƯƠI CHÍN NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đặc biệt là đối với oán thân trai chủ của mình, họ đến hại ta, ta phải giúp họ thành Phật, như vậy là đúng. Họ hại mình, mình hại lại, sai lầm, ý niệm này chính là luân hồi lục đạo trong tương lai, oan oan tương báo không bao giờ dứt, như vậy là sai, Đức Phật không dạy chúng ta như thế.

Trong Kinh Điển đại thừa nói rất hay, trong Lục Tổ Đàn Kinh cũng nói: Người tu đạo chân chánh, không thấy lỗi thế gian, vì sao người thế gian tạo tội nghiệt?

Lại có nhiều sai lầm như thế?

Là vì không ai dạy họ, quả rất đáng thương. Suốt đời không gặp được thiện tri thức, không gặp được người tốt dạy, nên họ học những điều hư hỏng. Đó là tập tánh, không phải bản tánh. Nhất định phải nhớ, tất cả chúng sanh bản tánh bổn thiện. Bản tánh của chúng sanh trong địa ngục a tỳ vẫn là bổn thiện.

Bản tánh của độc xà mãnh thú cũng là bổn thiện. Phải hiểu đạo lý này, tâm từ bi mới sanh khởi được, tâm lân mẫn cũng sanh khởi được. Đối với tất cả tạo nghiệp bất thiện, phải sanh tâm lân mẫn đối với họ.

Phật Bồ Tát tha thứ họ, đương nhiên chúng ta cũng tha thứ cho họ, nhưng phiền phức ở đâu?

Nhân quả không tha thứ. Nhìn thấy trước mắt, tương lai họ chịu nhân quả báo ứng, tâm thương xót của chúng ta liền sanh khởi. Phải nghĩ cách để giúp họ, siêu độ họ, hy vọng thời gian chịu khổ chịu nạn của họ ngắn lại, giảm nhẹ, sớm sanh vào đường lành, gặp Phật nghe pháp. Chúng ta phải dùng tâm thái như vậy, đối đãi với tất cả chúng sanh.

Có thể hành trì như vậy, đó chính là như trong Kinh này nói: Liền được Như Lai lấy y trùm cho, y Như Lai đang đắp trùm lên thân của quý vị, hộ niệm cho quý vị, gia trì cho quý vị. Lại được hiện tại Chư Phật phương khác hộ niệm cho. Không những Phật A Di Đà hộ niệm, mà được tất cả Chư Phật trong mười phương đều hộ niệm. Người này có đại tín lực, họ thật sự có đại tín lực.

Họ tin gì?

Họ tin giáo huấn của Chư Phật Như Lai, họ tin Kinh Vô Lượng Thọ, họ có thể lý giải giáo huấn của Phật, y giáo phụng hành, nên họ có đại tín lực.

Lại có chí nguyện lực, chí đồng, nguyện đồng với Phật A Di Đà. Các thiện căn lực, họ có phương tiện thiện xảo, đem thiện căn của Như Lai và thiện căn của mình kết hợp lại một nơi, nhờ vậy mà thấm nhuần được ánh sáng lớn của Phật, kết nối được. Từ thiện căn của mình dẫn phát thiện căn của Như Lai, sức mạnh này lớn biết bao.

Ví dụ bên dưới nói: Nên biết người này, cùng Như Lai ở chung, lại được Như Lai lấy tay xoa đầu, đây là xoa đảnh.

Từ những gì ở trên nói có thể biết, diễn thuyết Kinh Pháp Hoa công đức vô tận, vậy bộ Kinh này thì sao?

Bộ Kinh này chính là tinh túy bí mật của Kinh Pháp Hoa, là áo tạng của Hoa Nghiêm. Phật nói Kinh Pháp Hoa không có gì khác với nói Kinh này.

Như Di Đà Yếu Giải nói: Tương lai Kinh Pháp diệt tận, chỉ đặc biệt lưu lại Kinh này, tức Kinh này, chỉ lưu lại duy nhất phẩm Kinh này. Là phẩm sau, phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đọc đến.

Trú thế một trăm năm, rộng độ hàm thức, A Già Đà dược, vạn bệnh tổng trì, tuyệt đối viên dung, không thể nghĩ bàn. Uyên áo của Hoa Nghiêm, tinh túy bí mật của Pháp Hoa, là tâm yếu của tất cả Chư Phật, chỉ nam của vạn hạnh Bồ Tát, đều không ra ngoài điều này. Nói cách khác, điều này nói rất rõ ràng minh bạch, là Đại Sư Ngẫu Ích nói, là Phật nói trong Kinh Vô Lượng Thọ.

Học bộ Kinh này, đích thực là đem Vô Lượng Kinh Giáo của tất cả Như Lai trong mười phương ba đời nói, và vô lượng pháp môn, vô lượng hành pháp, tất cả đều quy vào trong bộ Kinh này, đúng là không thể tưởng tượng được.

***