Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

HỌC ĐƯỢC GÌ? KIẾN THỨC VỀ PHẬT PHÁP, CHẲNG PHẢI LÀ TRÍ HUỆ

HỌC ĐƯỢC GÌ? KIẾN THỨC VỀ PHẬT PHÁP, CHẲNG PHẢI LÀ TRÍ HUỆ
0