Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

HỌC TẬP KINH VÔ LƯỢNG THỌ, LÀ MỘT NHÂN DUYÊN RẤT THÙ THẮNG, CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG NHAU HỌC TẬP

HỌC TẬP KINH VÔ LƯỢNG THỌ,

LÀ MỘT NHÂN DUYÊN RẤT THÙ

THẮNG, CHÚNG TA CÓ THỂ

CÙNG NHAU HỌC TẬP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tôi học Kinh Vô Lượng Thọ, khi chưa quen Hoàng Niệm Tổ, tôi đã làm một đại cương về bộ Kinh này. Đại cương phân chia rất chi tiết, bởi thế khi giảng xong lần này, tôi dùng Đại Kinh Khoa Giải. Nghĩa là chia từng đoạn, không giống cách chia của Hoàng Cư Sĩ, rõ ràng hơn, rất dễ hiểu.

Vẫn dùng chú thích của Lão Cư Sĩ, Khoa Chú: Đại Kinh Khoa Giải. Vẫn dùng cách giải thích của ông, nghĩa là sắp đặt làm mới lại, để thứ tự những đoạn này được rõ ràng hơn. Nhìn từ mặt văn tự, có thể hiểu được bộ Kinh, kết cấu chương pháp rất hoàn chỉnh chặt chẽ.

Hiểu được kết cấu chương pháp, ta có thể hiểu được nội dung của nó, hệ thống tư tưởng chặt chẽ, viên mãn không thể nghĩ bàn. Thời gian diễn giảng mất độ một nghìn hai trăm giờ, nếu mỗi ngày chúng ta giảng bốn giờ, độ một năm sẽ xong, đấy là việc lớn.

Tạm thời buông bỏ những việc khác, hoàn thành công việc này đã. Học tập Kinh Vô Lượng Thọ là một nhân duyên rất thù thắng, chúng ta có thể cùng nhau học tập.

Chúng ta xem đoạn thứ ba: Tịnh Độ là pháp khó tin của tất cả thế gian, ở đây tin được, đấy chính là trí tuệ vô tướng, câu này của Hoàng Niệm Tổ rất hay. Pháp Môn này, thực sự, không chỉ thế gian chúng ta khó tin.

Quý vị xem, Đức Phật nói: Tất cả thế gian, tại sao?

Nó quá dễ, quá đơn giản. Thực sự muốn cầu sinh Thế Giới Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà, chúng ta có thể mở một lớp Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Giải Diễn Nghĩa.

Lớp này mở một năm, bốn tiếng một ngày học tập Kinh Giáo, bốn tiếng nữa niệm Phật, mỗi ngày tám tiếng, một năm sẽ tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp sẽ đưa vào niệm Phật đường.

Trong niệm Phật đường không giảng Kinh, mỗi ngày sáng và chiều đều dùng Kinh Vô Lượng Thọ. Khoá sáng tụng một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, khoá chiều cũng tụng một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, thâm nhập một môn, huân tu thời gian dài.

Nếu mỗi ngày có thể có mười giờ Niệm Phật, mỗi ngày hai thời hai bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi tin, độ ba năm được Niệm Phật Tam Muội, chắc chắn sẽ trên 60%, kết quả này không thể nghĩ bàn. Được Niệm Phật Tam Muội là được tự tại vãng sanh, muốn lúc nào là đi lúc đó.

Muốn ở thêm vài năm cũng không sao, sinh tử tự tại, có thiên tai không?

Không có. Không thể hoá giải cộng nghiệp chúng sinh. Nhưng có tai nạn, khi tai nạn đến, Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn ta đi.

Bởi thế, với người niệm Phật, họ không có thiên tai, chúng ta có thể làm được việc này, chắc chắn sẽ làm được, tại sao không làm?

Thực sự tin chính là trí tuệ vô tướng, trí tuệ vô tướng là trí tuệ vốn sẵn trong tự tánh. Lìa tất cả tướng, rời tất cả pháp, thâm tín không nghi, khẳng định hoàn toàn.

Trí tuệ chân thực, Kinh này nói ba thứ chân thật: Rốt ráo chân thực, trí tuệ chân thực, lợi ích chân thực.

Như Kinh Kim Cang nói: Người nghe chương cú, cho đến người nhất niệm sinh tịnh tín, là các chúng sinh, không còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Nếu họ còn trước tướng, họ sẽ không tin, không còn trước tướng, họ nghe là tin, nghe liền sinh tín tâm thanh tịnh.

***