Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KHỔ NẠN CỦA CHÚNG SANH SẼ THÀNH TỰU ĐẠO NGHIỆP CỦA CON NGƯỜI

0