Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❃ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

❃ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

❃ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không