Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❀ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

❀ ĐÂY LÀ HOA NGHIÊM GIÁO

❀ ĐÂY LÀ HOA NGHIÊM GIÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐÂY THỰC SỰ LÀ PHÁP MÔN CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

❀ ĐÂY THỰC SỰ LÀ PHÁP MÔN CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không