Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

ĐÂY LÀ HOA NGHIÊM GIÁO

ĐÂY LÀ HOA NGHIÊM GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY THỰC SỰ LÀ PHÁP MÔN CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

ĐÂY THỰC SỰ LÀ PHÁP MÔN CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không