Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH HOA NGHIÊM, PHÁP HOA VÀ LĂNG NGHIÊM ĐÃ DẪN TÔI VỀ TỊNH ĐỘ

KINH HOA NGHIÊM, PHÁP HOA VÀ 

LĂNG NGHIÊM ĐÃ DẪN TÔI VỀ TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm Kinh được một nửa, nghĩ Văn Thù và Phổ Hiền tu pháp nào?

Do thuở ấy, tôi chưa có tín tâm đối với Tịnh Độ, nhưng cũng chẳng hoài nghi, cũng chẳng phản đối, không muốn tu Tịnh Độ, vẫn là muốn học giáo. Kết quả là lật xem phần sau Kinh Hoa Nghiêm, đều thấy các vị Bồ Tát phát nguyện cầu sanh về Tịnh Độ.

Lại đọc phần năm mươi ba lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử, đúng là đều dạy thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Tuy tham phỏng mỗi vị thiện tri thức, đến cuối cùng đều là lễ từ, tức là luyến đức lễ từ, cảm ơn Đại Đức đã giáo huấn.

Lễ từ: Lễ là lễ tạ, từ là chẳng học pháp môn ấy, Ngài vẫn là một câu Di Đà niệm tới cùng, từ đầu tới cuối chẳng thay đổi pháp môn.

Lúc ấy, tôi mới nghiêm túc xem xét chỗ vi diệu của Tịnh Tông, như vậy rồi mới tiếp nhận. Vì thế, rất khó khăn, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Lăng Nghiêm đã dẫn tôi về Tịnh Độ.

***