Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG

MỤC LỤC - ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG

MỤC LỤC - ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG

Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP MỘT

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP MỘT

Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP HAI

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP HAI

Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP BA

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP BA

Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP BỐN

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP BỐN

Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP NĂM

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH - THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG - TẬP NĂM

Giảng Giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Hạnh Chơn