Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

KINH LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG SỚ SAO TINH HOA