Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH PHẬT THUYẾT TU HỌC THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ