Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ TÂM CỦA CHÚNG TA, TÂM CHÚNG TA CHÍNH LÀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ

TÂM CỦA CHÚNG TA, TÂM CHÚNG

TA CHÍNH LÀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cánh cửa này chỉ có phát tâm bồ đề, bậc thượng thiện, mới có thể vào đó, mở toang cánh cửa này, cho nên gọi là thông đạt thiện thú môn. Cánh cửa này, trong bộ Kinh này, chính là cánh cửa lớn của Thế Giới Cực Lạc, Thế Giới Cực Lạc là thiện thú.

Thế nào gọi là phát tâm bồ đề?

Trong Kinh Di Đà Yếu Giải, Đại Sư Ngẫu Ích nói rất hay. Thật sự phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, đây chính là tâm vô thượng bồ đề, người này chính là bậc thượng thiện. Ở đây tôi nói với quý vị càng rõ ràng cụ thể hơn, nếu có thể đọc thuộc Kinh Vô Lượng Thọ, tốt nhất là thuộc lòng.

Trên năm sáu mươi tuổi, trí nhớ suy thoái, không cần thuộc lòng. Nếu học thuộc, chỉ cần thuộc phẩm nói về bốn mươi tám nguyện là được. Người trên sáu mươi tuổi, hy vọng quý vị thuộc làu phẩm này. Người trên năm mươi tuổi, thời Kinh sáng tụng bốn mươi tám nguyện, thời Kinh tối tụng từ phẩm ba mươi hai đến phẩm ba mươi bảy, như vậy là được.

Trước năm mươi tuổi, tốt nhất là học thuộc Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chính là tâm của chúng ta, tâm chúng ta chính là Kinh Vô Lượng Thọ, tâm này tức là tâm vô thượng bồ đề.

***