Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ

TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cư sĩ Bành Tế Thanh đời Nhà Thanh là người thừa nguyện tái lai, lấy thân cư sĩ để giáo hóa chúng sanh.

Ông nói rằng Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Trước đây, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói cư sĩ Bành Tế Thanh, dùng lời hiện nay để nói, là con em cán bộ cao cấp.

Cha của ông là Binh Bộ Thượng Thư của Vua Càn Long. Binh Bộ Thượng Thư hiện nay chính là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Ông thi đậu tiến sĩ lúc còn trẻ.

Cả đời ông không làm quan, chỉ học Phật, thành tựu trong Phật Pháp. Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Đại Sư Liên Trì Chú giải Kinh A Di Đà, Kinh A Di Đà Sớ Sao là do Đại Sư Liên Trì trước tác, toàn bộ bên trong Kinh A Di Đà Sớ Sao là giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm.

Kinh A Di Đà hình như không khó hiểu, thì Sớ Sao chẳng lẽ không dễ hiểu. Cho nên ba Kinh một Luận của Tịnh Tông, nếu thật sự thông đạt hiểu rõ, thì Kinh Hoa Nghiêm thật sự có được sự trợ giúp. Phát tâm giảng Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, tốt nhất là đọc Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao nhiều lần.

Tại sao vậy?

Bạn sẽ biết giảng. Đó là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Hay nói cách khác, Kinh Hoa Nghiêm là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, là giảng chi tiết của Kinh Vô Lượng Thọ. Xem bộ Kinh này nhiều lần, ở trong đó có nói y chánh trang nghiêm, thì bạn thật sự có thể thể hội.

Những người tu pháp môn này phải xem bản thân mình có thời gian hay không, nếu như có thời gian, không bận rộn, hãy đọc Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao thì sẽ có được sự trợ giúp, đối với sự thâm nhập lý giải của Kinh Luận Tịnh Tông sẽ có được sự trợ giúp.

***