Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ TRUNG BỔN HOA NGHIÊM, KINH A DI ĐÀ CHÍNH LÀ TIỂU BỔN HOA NGHIÊM

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ

TRUNG BỔN HOA NGHIÊM, KINH A DI ĐÀ

CHÍNH LÀ TIỂU BỔN HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bạn xem Bồ Tát vãng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên hai câu này, bây giờ chúng ta phải dụng tâm học tập. Niệm niệm phổ lợi quần sanh, tâm tâm lưu nhập biển giác. Đây gọi là chân tu hành, giác mà không mê.

Làm thế nào mới có thể làm được?

Bạn xem câu cuối cùng, thị vi bổn Kinh chi thú. Như thế là hiểu rồi, tôn chỉ của bộ Kinh này nói về tu tập. Chỗ về của sự tu tập, bạn xem, về chỗ phổ lợi quần sanh, lưu nhập đại hải.

Chúng ta phải làm thế nào đây?

Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm, người xưa nói rất hay, chính là phát tâm làm Phật, tâm thành Phật, phải phát tâm này.

Thành Phật nghĩa là sao?

Thành Phật là tâm độ chúng sanh. Nói cách khác, chính là bốn đức mà Hiền Thủ Quốc Sư giảng ở trong Hoàn Nguyên Quán, nhất định chúng ta phải hành tứ đức. Thứ nhất là tùy duyên diệu dụng.

Diệu là gì?

Diệu là tùy duyên. Trong tùy duyên không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó chính là diệu dụng, cái này không dễ làm được đâu, Phật Bồ Tát cho chúng ta biết có thứ đệ, cứ làm theo đó đi.

Đầu tiên học tập không chấp trước trong tùy duyên, học được thật sự thành công, bạn đã thành chánh giác, bạn đã chứng được quả A La Hán. Trong Kinh Hoa Nghiêm, bạn chứng được Bồ Tát thất tín vị trở lên. Thất Tín, Bát Tín, Cửu Tín, Thập Tín đều là giai vị này. Chánh Giác.

Hướng lên trên một bước nữa, chẳng những không chấp trước, mà tâm phân biệt cũng không còn, các vị nên biết rằng, tâm chấp trước không còn, thì tâm thanh tịnh của bạn xuất hiện, chấp trước là nhiễm ô, là Mạt Na Thức, nhiễm ô, nhiễm ô xóa bỏ hết, tâm thanh tịnh phục hồi.

Đại Sư Huệ Năng có dạy: Hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh. Tâm thanh tịnh của bạn hiển lộ rồi, nhưng mà chưa viên mãn, rất hữu dụng, tâm thanh tịnh sanh trí huệ.

Nếu có thể không phân biệt, tiến thêm một bước không phân biệt, thì bạn sẽ thành Bồ Tát Chánh Đẳng, Chánh Giác, từ A La Hán thăng cấp, thăng lên Bồ Tát. Tiếp tục buông bỏ khởi tâm động niệm, thì bạn đã thành Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, thành Phật rồi, đạt đến địa vị tối cao.

Trong Kinh Hoa Nghiêm, bạn là Bồ Tát Sơ Trụ của Viên Giáo, siêu việt thập pháp giới. A La Hán siêu việt lục đạo, Phật siêu việt thập pháp giới, bạn ở Cõi Thật Báo Trang Nghiêm Độ, bạn ở trong Thật Báo Độ tu hành.

Ở trong Thật Báo Độ tu gì?

Cho quí vị biết, Thật Báo Độ tu năm mươi ba tham. Đó đúng là niệm niệm phổ lợi chúng sanh, đồng thời, tâm tâm lưu nhập biển giác. Hai câu này không có trước sau, chỉ trong một niệm là đầy đủ, đây gọi là chân tu. Kinh Hoa Nghiêm tu cái này, Kinh Vô Lượng Thọ cũng tu cái này.

Cho nên Cổ Đức dạy rằng, Kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bổn Hoa Nghiêm. Lời nói này không sai một chút nào, Kinh A Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm có đại trung tiểu tam bổn. Tông thú, chúng ta học đến chỗ này.

***