Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ, ĐƯỢC GỌI LÀ KINH BẬC NHẤT TRONG TỊNH ĐỘ TÔNG

KINH VÔ LƯỢNG THỌ ĐƯỢC GỌI LÀ 

KINH BẬC NHẤT TRONG TỊNH ĐỘ TÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đức Phật xuất hiện trong thế gian, khu vực giáo hóa của mỗi vị Phật nhỏ nhất là một đại thiên thế giới. Có trường hợp là hai, ba đại thiên thế giới, hay năm, sáu đại thiên thế giới, mười mấy đại thiên thế giới cũng có. Phật cũng có phước báo to hay nhỏ khác nhau.

Nguyên nhân do đâu?

Trong khi tu nhân, tâm lượng khác nhau, cho nên khi thành Phật cảm quả cũng chẳng giống nhau. Trừ điều này ra, chẳng có gì khác biệt. Đây là nói duyên hóa độ chúng sanh không giống nhau.

Vì vậy, người học Phật phải rộng kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh. Trong tương lai, quý vị thành Phật sẽ độ người khác đông đảo. Rộng kết pháp duyên rất quan trọng.

Đức Phật thị hiện trong các Cõi Phật khác nhau đều do có duyên, chẳng thể nói là không có duyên, đều có duyên, duyên ấy rất phức tạp.

Dùng phương pháp ổn thỏa, thích đáng, đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng nào để giúp người khác có thể trở về tự tánh?

Trở về tự tánh là thành Phật viên mãn, trở về nguồn cội, dùng phương pháp nào?

Dùng phương pháp niệm Phật của Tịnh Độ.

Do vậy, Ngài Thiện Đạo nói: Duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải, chỉ để nói bổn nguyện của Phật Di Đà.

Kinh ấy là Kinh gì?

Kinh Vô Lượng Thọ. Vì thế, Kinh Vô Lượng Thọ được gọi Kinh bậc nhất trong Tịnh Tông. Tịnh Độ Tông thật đơn giản, Kinh Điển để làm căn cứ gồm năm thứ.

Thuở ấy, Đức Thế Tôn Giảng ba thứ, tức là ba bộ Kinh, thường gọi là Tịnh Độ Tam Kinh: Vô Lượng Thọ Kinh, A Di Đà Kinh và Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Phân lượng cũng chẳng lớn.

Nếu chỉ là Kinh Văn của ba bộ Kinh, tức là chánh Kinh không có phần chú giải, in chung lại thành một quyển mỏng tanh, phân lượng rất ít, đơn giản, dễ dàng, nhưng thành tựu vô cùng thù thắng. Thiện Đạo Đại Sư cho chúng ta biết điều này.

***