Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ

ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Lại tỉ mỉ tìm hiểu Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng làm thế nào mới có thể viên mãn thành tựu, đạt đến đảnh pháp chân thật?

Thì ra pháp sau cùng nhất là Bồ Tát Phổ Hiền Mười Đại Nguyện Vương cầu sanh Cực Lạc, như vậy mới có thể đạt đến đảnh pháp.

Thế là những người này khẳng định Kinh Vô Lượng Thọ là đảnh pháp, vì sao vậy?

Kinh Vô Lượng Thọ là rút gọn của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên những Cao Tăng Đại Đức lúc đó nói Hoa Nghiêm, Pháp Hoa trên thực tế là dẫn đạo bạn quay về Tịnh Độ, cũng giống như Kinh này chúng ta mở ra ba phần vậy, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là Phần Tựa, Kinh Vãng Sanh Tịnh Độ là phần chính, cho nên Kinh Vô Lượng Thọ mới là phần chính.

Cách nhìn của chúng ta như vậy, Hoa Nghiêm là Phần Tựa, Kinh Vô Lượng Thọ là phần chính, Kinh A Di Đà là phần lưu thông.

Cho nên, cư sĩ Bàng Tế Thanh mới nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là quyển trung của Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là tiểu bổn của Hoa Nghiêm, ba bộ Kinh này kỳ thật là một bộ.

Bàng Tế Thanh có thể nói ra lời này thật không đơn giản, nếu ông không vào được cảnh giới này thì không thể nói ra được câu này, chân thật là người tái sanh mới có thể nói ra được lời nói này.

Chúng ta liền khẳng định Kinh Vô Lượng Thọ là đỉnh pháp, thông thường nói Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, ba Kinh này đều là đỉnh pháp.

***