Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bộ Kinh này chính là Chư Phật Như Lai Khai hoá hiển thị chân thật chi tế.

Các Đại Đức xưa, thời Tùy Đường đã nghiên cứu tìm hiểu, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh nói pháp bốn mươi chín năm thì bộ Kinh nào được xem như đệ nhất?

Kết luận bộ Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Đó là kết luận sau khi so sánh với rất nhiều Kinh. Câu Kinh này có thể thực tiễn ngay trong bộ Kinh, đích thực siêu việt tất cả pháp thế xuất thế gian.

Mỗi lần giảng Kinh Vô Lượng Thọ tôi lại gặp pháp duyên đặc biệt thù thắng. Tôi giảng Kinh đã bốn mươi năm, đi qua rất nhiều quốc gia khu vực, giảng bất cứ Kinh Điển nào, pháp duyên thù thắng đều không hơn bộ Kinh này. Thính chúng đông, tâm trạng hoan hỷ.

Nếu bạn nói do tôi biết giảng thì mỗi bộ Kinh tôi giảng đều phải làm người ta hoan hỷ nhưng không phải như vậy. Tôi giảng bộ Kinh này thì người nghe đặc biệt đến rất đông, còn giảng Kinh khác thì người nghe ít đi phân nửa. Nguyên nhân do Tam Bảo gia trì không như nhau.

***