Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❃ KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TỔNG KẾT CỦA KINH HOA NGHIÊM

❃ VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TỔNG KẾT CỦA KINH HOA NGHIÊM

❃ VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TỔNG KẾT CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

❃ KINH HOA NGHIÊM NÓI RÕ MƯỜI LOẠI TRÍ THIỆN XẢO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không