Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TỔNG KẾT CỦA KINH HOA NGHIÊM

TỊNH ĐỘ TÔNG KHẲNG ĐỊNH LẤY TẠI GIA LÀM CHỦ

TỊNH ĐỘ TÔNG KHẲNG ĐỊNH LẤY TẠI GIA LÀM CHỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không