Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TỔNG KẾT CỦA KINH HOA NGHIÊM

❀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

❀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

❀ PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

❀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không