Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

KINH VÔ LƯỢNG THỌ CHÍNH LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không