Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ THẬT SỰ LÀ KINH ĐỆ NHẤT

KINH VÔ LƯỢNG THỌ THẬT SỰ LÀ KINH ĐỆ NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẦY Ở ĐÂU? TRONG VÔ LƯỢNG THỌ KINH VÀ A DI ĐÀ KINH

THẦY Ở ĐÂU? TRONG VÔ LƯỢNG THỌ KINH VÀ A DI ĐÀ KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không