Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ

TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tam muội ấy là Hoa Nghiêm tam muội, quý vị thấy Hoa Nghiêm tam muội là gì?

Trong Hoa Nghiêm tam muội, thống nhiếp hết thảy Phật Pháp trong pháp giới.

Vào thời Tùy Đường, các vị Đại Đức trong Phật Môn thuở ấy cũng đã nghiên cứu vấn đề này: Suốt một đời Thích Ca Mâu Ni Phật, hết thảy các pháp do Ngài đã nói trong bốn mươi chín năm, giảng hết thảy Kinh, bộ Kinh nào có thể làm đại biểu, thống nhiếp hết thảy các pháp do Ngài đã nói trong bốn mươi chín năm?

Rất nhiều vị đại đức đồng ý, công nhận Kinh Hoa Nghiêm. Do vậy, Kinh Hoa Nghiêm được gọi là căn bản pháp luân. Giống như một đại thụ, Hoa Nghiêm là cội rễ, hết thảy các Kinh khác là cành, lá, hoa, quả trên cái cây ấy, giống như vậy đó.

Hoa Nghiêm được coi là căn bản. Tiên sinh Phương Đông Mỹ cũng có cách nhìn ấy, cụ coi Kinh Hoa Nghiêm là khái luận của hết thảy Kinh Giáo do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong một đời. Thuở ấy, tôi theo cụ học triết học từ Kinh Phật, cụ giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm, bảo đấy là khái luận triết học trong Kinh Phật.

Bất luận Tông Môn, Giáo Hạ, Hiển Giáo, Mật Giáo, Đại Thừa, Tiểu Thừa trong Phật Môn đều được bao gồm trong bộ sách ấy, chẳng sót một pháp nào. Hoa Nghiêm là Đại tổng trì môn, thật sự thống nhiếp hết thảy Phật Pháp trong pháp giới.

Chỗ quy túc cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta gọi là lý thú, tức là chỗ mà đạo lý đến cuối cùng sẽ quy hướng, chỗ quy hướng cuối cùng là Kinh Vô Lượng Thọ.

Vì sao nói vậy?

Thành tựu cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm là Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc, đoạn khai thị này vô cùng quan trọng.

Hoa Nghiêm cuối cùng quy về đâu?

Quy về Thế Giới Cực Lạc. Do vậy, một phẩm này, vẫn là phần chứng tín tự. Quý vị thấy tựa đề của phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiền.

Nói thật ra, Thế Giới Cực Lạc là Thế Giới của Phổ Hiền Bồ Tát, vô tận hạnh môn của Phổ Hiền Bồ Tát đều được thực hiện trong Thế Giới Cực Lạc.

Nếu quý vị muốn thấy vô lượng, vô biên, vô tận công đức thù thắng của Phổ Hiền Bồ Tát, hãy đến Thế Giới Cực Lạc để xem.

Chỗ ấy là mô hình kiểu mẫu của Phổ Hiền hạnh, quý vị tới đó, liền có thể trông thấy. Như vậy là Kinh Hoa Nghiêm quy vào Kinh Vô Lượng Thọ.

Trong niên hiệu Càn Long đời Nhà Thanh trước kia, cư sĩ Bành Nhị Lâm đã nói: Kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm, nói rất hay. Nói cách khác, Kinh Hoa Nghiêm là Đại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh, nội dung giảng giải như nhau, trong một đằng nói giản lược, một đằng nói tỉ mỉ. Nói cặn kẽ, Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.

Nói đại lược thì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ. Do vậy hai Kinh là một, không hai.

Còn có một Tiểu Bổn, Phật Thuyết A Di Đà Kinh là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Đại Bổn, Đại Bổn A Di Đà Kinh hay Đại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh đều được.

***