Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

TRUNG ĐẠO LÀ BỒ TÁT ĐẠO

TRUNG ĐẠO LÀ BỒ TÁT ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NIẾT BÀN THƯỜNG QUẢ, CHƯ PHẬT CÙNG TRÚ

NIẾT BÀN THƯỜNG QUẢ, CHƯ PHẬT CÙNG TRÚ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không