Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

CHÂN THẬT LÀ THIỆN BỔN CỦA KINH VÔ LƯỢNG THỌ

CHÂN THẬT LÀ THIỆN BỔN CỦA KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHÔNG NÓI LỖI NGƯỜI, TÁN DƯƠNG ĐIỀU THIỆN

KHÔNG NÓI LỖI NGƯỜI, TÁN DƯƠNG ĐIỀU THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không