Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRUNG BỔN CỦA KINH HOA NGHIÊM

CHÂN THẬT LÀ THIỆN BỔN CỦA KINH VÔ LƯỢNG THỌ

CHÂN THẬT LÀ THIỆN BỔN CỦA KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ TỨC LÀ ĐẠO SƯ CỦA CHÚNG TA.

KINH VÔ LƯỢNG THỌ TỨC LÀ ĐẠO SƯ CỦA CHÚNG TA.

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không