Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP MỘT - A

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP MỘT - A

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP MỘT - B

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP MỘT - B

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP HAI - A

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP HAI - A

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP HAI - B

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP HAI - B

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BA - A

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BA - A

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BA - B

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BA - B

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BỐN - A

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BỐN - A

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BỐN - B

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BỐN - B

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP NĂM - A

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP NĂM - A

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP NĂM - B

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP NĂM - B

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP SÁU - A

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP SÁU - A

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP SÁU - B

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP SÁU - B

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BẢY - A

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BẢY - A

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BẢY - B

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP BẢY - B

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP TÁM - A

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP TÁM - A

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP TÁM - B

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP TÁM - B

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP CHÍN - A

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP CHÍN - A

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP CHÍN - B

LÀM QUÝ NHÂN MỘT ĐỜI CỦA CON TRẺ - TẬP CHÍN - B

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức