Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

LÀM SAO XÂY DỰNG QUAN HỆ HAI GIỚI HÒA HỢP TÔN TRỌNG?