Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP MỘT

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP MỘT

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP HAI

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP HAI

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP BA

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP BA

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP BỐN

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP BỐN

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP NĂM

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP NĂM

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM -TẬP SÁU

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM -TẬP SÁU

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP BẢY

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP BẢY

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP TÁM

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP TÁM

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP CHÍN

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP CHÍN

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP MƯỜI

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP MƯỜI

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP MƯỜI MỘT

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP MƯỜI MỘT

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP MƯỜI HAI

LIÊN TÔNG BẢO GIÁM - TẬP MƯỜI HAI

Giảng giải: Đại Sư Ưu Đàm