Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

LỢI ÍCH CHÂN THẬT LÀ VĨNH VIỄN KHÔNG MẤT ĐI, ĐÓ LÀ PHÁ MÊ KHAI NGỘ

0