Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA