Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

LUẬT TẠNG

BỘ LUẬT

BỘ LUẬT

Số bài: 7
BỘ LUẬT SỚ

BỘ LUẬT SỚ

Số bài: 1