Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

LÚC MINH TÂM KIẾN TÁNH, ĐẠI TRIỆT ĐẠI NGỘ THÌ TRÍ TUỆ NÀY SẼ XUẤT

LÚC MINH TÂM KIẾN TÁNH, ĐẠI TRIỆT ĐẠI NGỘ THÌ TRÍ TUỆ NÀY SẼ XUẤT
0