Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi

phapmontinhdo.vn

LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

MỤC LỤC - LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

MỤC LỤC - LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ - TẬP MỘT

LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ - TẬP HAI

LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ - TẬP BA

LƯỢC GIẢNG ĐẠI NGUYỆN DI ĐÀ - TẬP BA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không