Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP MỘT

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP MỘT

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP HAI

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP HAI

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP BA

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP BA

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP BỐN

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP BỐN

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP NĂM

MỘNG ĐÔNG THIỀN SƯ DI TẬP - TẬP NĂM

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ