Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ, MỘT CÂU DI ĐÀ. QUÝ VỊ NHẤT ĐỊNH CÓ THỂ THÀNH TỰU NGAY TRONG ĐỜI NÀY

MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ,

MỘT CÂU DI ĐÀ!

QÚY VỊ NHẤT ĐỊNH CÓ THỂ

THÀNH TỰU NGAY TRONG ĐỜI NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nghe danh hiệu Phật, chúng ta đạt được chủng tử vãng sanh Thế Giới Cực Lạc. Nếu nghe xong hoài nghi, chẳng nghĩ đến Thế Giới Cực Lạc, sẽ giống như chủng tử hư nát, tuy có chủng tử, chẳng thể thành tựu.

Nếu quý vị có duyên tiếp xúc Kinh Điển này, pháp môn này, nghe danh hiệu, có thiện hữu giới thiệu, giải thích, giảng rõ với quý vị, giúp quý vị đoạn nghi sanh tín, quý vị thật sự tiếp nhận, thật sự tin tưởng, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, thật sự từ hôm nay trở đi, quý vị niệm A Di Đà Phật, có thể buông xuống vạn duyên.

Nay chúng tôi khuyên dạy người khác, đều là một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một câu Di Đà, quý vị quyết định có thể thành tựu trong một đời này, suốt đời vĩnh viễn chẳng thay đổi. Bất luận công việc bận rộn như thế nào, đều niệm Phật chẳng gián đoạn.

Hễ cần dùng đầu óc, bèn buông niệm Phật xuống để làm việc. Làm xong, Phật hiệu liền hiện tiền, như thế cũng là liên tục chẳng dứt, tịnh niệm tiếp nối. Vì thế, pháp môn này thật sự thù thắng, bất luận làm loại việc gì cũng đều chẳng có trở ngại, đều có thể giúp quý vị thành tựu. Trong hết thảy các pháp môn, pháp này thuận tiện khôn sánh.

Đó là trọn đủ nhân duyên. Giống như quý vị có hạt giống, có đất, phân, nước, ánh sáng mặt trời, lại còn có người chăm sóc kỹ lưỡng, nhất định sẽ tăng trưởng vô cùng tốt đẹp.

***