Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

MỤC TIÊU RỐT RÁO GIÁO HỌC CỦA ĐỨC PHẬT LÀ MUỐN CHÚNG TA QUAY VỀ THƯỜNG TỊCH QUANG

MỤC TIÊU RỐT RÁO GIÁO HỌC CỦA ĐỨC PHẬT LÀ MUỐN CHÚNG TA QUAY VỀ THƯỜNG TỊCH QUANG
0