Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

MUỐN GIÚP ĐỠ TẤT CẢ CHÚNG SANH PHÁ MÊ KHAI NGỘ, ĐÂY LÀ TÂM BI

0