Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

MUỐN THOÁT KHỔ NÃO, PHẢI ĐỐI TRỊ NHÂN QUẢ CỦA KHỔ

0