Ñaït ñeán coâng phu thaønh phieán
Töï mình naém chaéc Vaõng Sanh Taây Phöông Cöïc Laïc Theá Giôùi.

phapmontinhdo.vn

❋ NĂM KHOÁ MỤC TU HÀNH THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ